วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว, ลูกเสือ-เนตรนารี, กิจกรรมชุมนุม ) การจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การทำงานเป็นกลุ่ม จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติ ศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้คิดเป็น ทำเป็น ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมที่พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมส่วน มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม ได้จัดการสอนภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบที่บูรณาการความรู้ เนื้อหาต่างๆ ทั้งหลักไวยากรณ์ คำศัพท์ และการสนทนา โดยครูชาวต่างชาติที่สอน Listening , Speaking , Reading และครูไทยสอน Writing , Gramma สอนภาษาจีนกลางแมนดาริน ตัวเขียนแบบใหม่ เรียนง่าย สนุก สอนโดยครูที่ผ่านการเรียนภาษาจีนจากประเทศจีนโดยตรง นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดวิชาพิเศษและกิจกรรมเสริมหลักสูตร คือ ดนตรีสากลสอนโดยอาจารย์จากสถาบันดนตรียามาฮ่า เทควันโด(ศิลปะการ ป้องกันตัว) นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ว่ายน้ำ และคอมพิวเตอร์

โครงสร้าง
วิชาบังคับ
วิชาบังคับแกน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ค 101 คณิตศาสตร์ 1
ค 102 คณิตศาสตร์ 2

3 คาบ/สัปดาห์/ภาค
3 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1.5 หน่วยการเรียน
1.5 หน่วยการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ค 203 คณิตศาสตร์ 3
ค 204 คณิตศาสตร์ 4

3 คาบ/สัปดาห์/ภาค
3 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1.5 หน่วยการเรียน
1.5 หน่วยการเรียน
วิชาเลือกเสรี
ค 011 คณิตศาสตร์
ค 012 คณิตศาสตร์
ค 021 คณิตศาสตร์
ค 022 คณิตศาสตร์
ค 031 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1
ค 032 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2
ค 033 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3
ค 034 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4
ค 041 คณิตศาสตร์
ค 042 คณิตศาสตร์ 5 คาบ/สัปดาห์/ภาค
5 คาบ/สัปดาห์/ภาค
2 คาบ/สัปดาห์/ภาค
2 คาบ/สัปดาห์/ภาค
2 คาบ/สัปดาห์/ภาค
2 คาบ/สัปดาห์/ภาค
2 คาบ/สัปดาห์/ภาค
2 คาบ/สัปดาห์/ภาค
3 คาบ/สัปดาห์/ภาค
3 คาบ/สัปดาห์/ภาค 2.5 หน่วยการเรียน
2.5 หน่วยการเรียน
1 หน่วยการเรียน
1 หน่วยการเรียน
1 หน่วยการเรียน
1 หน่วยการเรียน
1 หน่วยการเรียน
1 หน่วยการเรียน
1.5 หน่วยการเรียน
1.5 หน่วยการเรียน

1. ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จะเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี ค 031 - ค 034 ทุกรายวิชา หรือบางรายวิชาก็ได้ ในกรณีที่เลือกเรียนให้เลือกดังนี้
ค 031 คู่กับ ค 101
ค 032 คู่กับ ค 102
ค 033 คู่กับ ค 203
ค 034 คู่กับ ค 204
2. ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถ้าต้องการเลือกเรียนรายวิชา ค 022 ให้เรียนคู่กับรายวิชา ค 012
3. ผู้เรียนที่มีความประสงค์จะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมุ่งเน้นหนักไปทางคณิตศาสตร์
ให้เลือกเรียนรายวิชา ค 011 และ ค 012 หรือ ค 041 และ ค 042

วิชาบังคับแกน
ค 101 คณิตศาสตร์ 1
ค 102 คณิตศาสตร์ 2 3 คาบ/สัปดาห์/ภาค
3 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1.5 หน่วยการเรียน
1.5 หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่อง จำนวนนับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จำนวนเต็ม เศษส่วนและทศนิยมที่เป็นจำนวนบวก การวัดและการประมาณ สมการและกราฟอย่างง่าย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ เส้นตรงและมุม ความยาว พื้นที่ ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การนำเสนอข้อมูลอย่างง่าย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ สามารถนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้
ค 203 คณิตศาสตร์ 3
ค 204 คณิตศาสตร์ 4 3 คาบ/สัปดาห์/ภาค
3 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1.5 หน่วยการเรียน
1.5 หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่อง ระบบจำนวนเต็ม เศษส่วนและทศนิยม สมการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอสมการ อัตราส่วนและร้อยละ พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม ความเท่า กันทุกประการ เส้นขนาน ความคล้าย คุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก กราฟเส้นตรง การนำเสนอ ข้อมูล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ คิดคำนวณได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพ

วิชาเลือกเสรี
ค 011 คณิตศาสตร์ 5 คาบ/สัปดาห์/ภาค 2.5 หน่วยการเรียน
รายวิชาพื้นฐาน ค 204 คณิตศาสตร์ 4

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
รากที่สอง รากที่สาม เลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม เอกนาม พหุนาม การบวกลบคูณหารพหุนาม
สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระบบสมการเชิงเส้นสองชั้น
ทฤษฎีบท ปีทาโกรัสและบทกลับ วงกลม ไซน์ โคไซน์ แทนเจนต์ โคเซแคนต์ เซแคนต์ และโคแทนเจนต์ ของมุม ที่มีขนาดระหว่าง 0 - 90 องศา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณและสามารถนำไปใช้ได้
ค 012 คณิตศาสตร์ 5 คาบ/สัปดาห์/ภาค 2.5 หน่วยการเรียน

รายวิชาพี้นฐาน ค 011 คณิตศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม
สมการกำลังสอง กราฟของสมการในรูป y = ax2 + bx + c เมื่อ a = 0 ระบบสมการที่สมการมีกำลังไม่เกิน
สอง พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม ความน่าจะเป็น ตารางแจกแจง
ความถี่ ฮิสโทแกรมและรูปหลายเหลี่ยมของความถี่ ค่ากลางของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ และสามารถนำไปใช้ได้

ค 021 คณิตศาสตร์ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะการพิสูจน์ทฤษฎีบทและข้อสรุปเบื้องต้นทางเรขาคณิตในเรื่องรูปสามเหลี่ยม
รูปสี่เหลี่ยม และวงกลม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา มีความสามารถในการใช้เหตุผล และสามารถ
นำไปใช้ได้

ค 022 คณิตศาสตร์ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่อง การแปรผัน เศษส่วนของพหุนาม
และการแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ และนำไปใช้ได้
ค 031 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1
ค 032 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2
ค 033 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3
ค 034 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค
2 คาบ/สัปดาห์/ภาค
2 คาบ/สัปดาห์/ภาค
2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน
1 หน่วยการเรียน
1 หน่วยการเรียน
1 หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และการแก้โจทย์ปัญหาโดยการทำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาในวิชาบังคับ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณและแก้โจทย์ปัญหาได้อย่าง
คล่องแคล่วและแม่นยำยิ่งขึ้น
ค 041 คณิตศาสตร์ 3 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1.5 หน่วยการเรียน

รายวิชาพื้นฐาน ค 204 คณิตศาสตร์ 4
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกการแก้โจทย์ปัญหา โดยเน้นกิจกรรมในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลขยกกำลังและ
พหุนาม สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิต ค่ากลางของ
ข้อมูล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ค 042 คณิตศาสตร์ 3 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1.5 หน่วยการเรียน
รายวิชาพื้นฐาน ค 041 คณิตศาสตร์ หรือ ค 011 คณิตศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกการแก้โจทย์ปัญหา โดยเน้นกิจกรรมในเรื่องพื้นที่และปริมาตร สมการกำลังสองอย่างง่าย
ความน่าจะเป็น อัตราส่วน และร้อยละ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น